196 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима

Општи циљеви Оснаживање наставника за нову улогу у инклузивном окружењу, стицањем знања и вештина потребних за рад са децом са сметњама у развоју и унапређивање сарадње са њиховим родитељима.
Специфични циљеви Сензибилизација наставника за права и потребе деце са сметњама у развоју. Стицање знања о деци са сметњама у развоју, импликацијама сметњи на наставни процес и увиђање значаја примене метода усмерених на дете. Усвајање практичних метода рада са децом са специфичним сметњама у развоју. Оспособљавање наставника за израду ПП и ИОП и њихову примену. Подизање капацитета наставника да активности на часу планирају и реализују полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика и потреба, а имајући у виду постављене циљеве, исходе и карактеристике контекста у којем се одвија учење. Стицање знања о специфичностима сарадње са родитељима деце са сметњама у развоју.